Kaple pro nacisty vypálenou obec Ležáky

Kaple pro nacisty vypálenou obec Ležáky

spoluautor:

Petr Dobrovolný

 

místo:

Ležáky

 

studie:

2011

 

Motto:

„Žádná tma pro tebe není temná, noc jako den svítí, temnota je jako světlo.“ /Žalm 139, verš 12/

 

1)      ideové řešení

Základní myšlenkou je vytvoření prostoru pro osobní ztišení a ekumenickou bohoslužbu, místa pro uložení popela zabitých obyvatel Ležáků.

Naší představou je objekt (kaple), který v sobě spojí odkaz na násilný zánik obce s poselstvím naděje. 

Ze zmaru a zániku vyjádřeného ohořelým pláštěm kaple vstupujeme prostřílenými dveřmi se znamením kříže do světla a života.

 

2)      funkční řešení

Objekt kaple umisťujeme do volného prostoru mezi silnicí, potokem a svahem s pomníky nad zničenými domy. Vchod je obrácen k hlavní pěší cestě vedoucí od mohyly přes potok Ležák k pomníkům. Od stávající cesty je kaple odsazena a zpřístupněna chodníkem z kamenných kvádrů. Ocelové dveře se znamením kříže jsou zvnějšku jediným viditelným označením kaple.

Interiér tvoří centrální prostor s přirozeným horním osvětlením, vybavený stolem-oltářem s nikou pro uložení uren, lavicí a svícnem.

 

3)      koncepční řešení

Stavba je koncipována jako blok z masivního dřeva, do kterého je vyřezán vnitřní prostor kaple.

Vnější stěny jsou opáleny ohněm a vstup osazen dveřmi s průstřely, které vytvářejí znamení kříže. Exteriér kaple odkazuje k násilnému zániku obce.

Interiér je pojednán jako jednoduchý centrální prostor, v jehož středu je stůl-oltář s nikou pro uložení uren s popelem zabitých obyvatel Ležáků. Ručně opracovaný povrch ze světlého přírodního dřeva, horní osvětlení a biblický citát na stěně odkazují ke světlu a naději.

Do stěn jsou vyřezána malá okna natočená k mlýnu, zničeným domům a pomníkům zastřelených.

 

4)      konstrukční řešení

Stavba je navržena jako dřevostavba z masivních dřevěných trámů 25/25 cm spojovaných čepy. Vnitřní prostor je vytvořen skladbou trámů a následně ručně dotvarován (řezbářským dlátem).

Sokl a podlaha jsou z kamenných desek výšky 10 a 5 cm.

Objekt je založen na betonových pasech a desce na hutněný štěrkopískový podsyp.

Střecha je plochá, krytá povlakovou krytinou a asfaltovým nátěrem, vyspádovaná do chrliče na jihozápadní fasádě.

Do střechy je vložen světlík – lucerna, lemování atiky je provedeno úhelníky z černé oceli.

Dveře jsou ocelové ze dvou zpřažených plátů předzrezivělé oceli, opatřené úchytem a zámkem.

Chrlič je z ocelového U-profilu 10/10 cm.

Zasklení otvorů je provedeno katedrálním sklem do zapuštěných ocelových rámů.

Chodník je z kamenných kvádrů do pískového lože.

Vybavení interiéru: stůl-oltář z kamenného bloku se zasklenou kruhovou nikou, svícen z předzrezivělé oceli, dřevěná lavice na půdorysu kruhové úseče vykonzolovaná z vnitřní stěny.

 

5)      materiálové a barevné řešení

Korpus stavby je navržen z lipového dřeva – trámů kladených na sraz a spojovaných čepy. Povrch je sjednocen v exteriéru opálením, v interiéru ručním opracováním řezbářským dlátem. Ochrana je provedena olejovým nátěrem.  

Povrch střechy kryté povlakovou krytinou je sjednocen dvěma vrstvami asfaltového nátěru. Atika lemována L-profily z černé oceli.

Pro zasklení otvorů je použito tónované katedrální sklo.

Dveře jsou svařeny z plátů předzrezivělé oceli, perforované do tvaru kříže.

Sokl stavby, vnitřní a vnější dlažba jsou navrženy z místní žuly. Opracování kamenných povrchů naváže na stávající kamenické prvky dlažeb, schodů a lávek přes potok Ležák.

Stůl-oltář je tvořen žulovým blokem s hladkým povrchem. V jeho středu je kruhová nika pro uložení uren s popelem. Zasklení niky tónovaným katedrálním sklem.

Svícen bude svařen z prutu a plátů předzrezivělé oceli, uchycen napevno do dlažby.