Jundrov - Jasanová

Jundrov - Jasanová

spolupráce:

Michaela Tománková

 

autor zahradních úprav:

Ján Augustín

 

autor umění ve veřejném prostoru:

TIMO

 

vizualizace:

Jakub Frolík

 

místo:

Brno Jundrov

 

studie:

2016

 

Koncepce území

 

Studie se zabývá úpravou veřejného prostoru v lokalitě Jasanová při souboru čtyř panelových domů ze 70. let 20. století. Prostor neprošel od doby svého vzniku žádnou obnovou a kromě opotřebení a zanedbanosti je hlavním problémem jakákoliv absence prvků a zařízení umožňujících rezidentům jeho využívání a účelové trávení volného času. Naším cílem je podtrhnout silný potenciál lokality, pozitiva jedinečného prostorového konceptu stávajícího řešení a výhodnou polohu vzhledem k jundrovskému lesu, a zkultivovat prostor po stránce materiálové, estetické i funkční. Chceme nabídnout prostor pro všechny, aktivity pro jednotlivce i skupiny, pestřejší a aktivnější život celé komunity Jasanová.

 

Návrh vychází ze stávající situace liniového uspořádání domů a okolních ploch, která má za následek rozdělení prostoru na dva pásy s domy jako bariérou uprostřed. Tohoto na první pohled nevýhodného schématu však využíváme ve prospěch diferenciace prostoru a jeho konkrétnější specifikace.

 

Prostor před domy ke garážím orientovaný k městu navrhujeme jako klidovou zónu určenou k pomalým procházkám s možností posezení na dlouhých velkorysých lavicích s opěradlem před každým domem, blízko vstupů, ve dvou případech spojených s dřevěnou terasou vybíhající nad střechy garáží a vybízející k zastavení a posezení. Toto ocení především obyvatelé se zhoršenou možností pohybu. Stávající dlažba bude zachována, v případě potřeby lokálně vyspravena. Střechy garáží jsou osázeny extenzivní zelení. Veškeré úpravy na nich jsou plánovány tak, aby nedošlo k žádným negativním zásahům do jejich konstrukcí.

 

Druhá strana území se nachází na hranici zahrádkářské kolonie, pod jundrovským lesem, téměř v zeleni, a pro její příjemný charakter zde umisťujeme hlavní lákadla. Na linii cesty jsou „navěšeny“ jednotlivé aktivity, které ji zútulňují a zabydlují. Jsou koncentrovány do tří celků v místech spojovacích průchodů mezi domy, které prostorově více otevíráme a prosvětlujeme. Průchody poskytují lokální větší prostor a umožňují situovat hlavní aktivity mimo prostory pod okny obytných místností. Výhodou je také využití stávajícího zastřešení – spodní části krčku při nepřízni počasí. Vhodně zvolenými prvky je zabráněno negativnímu proudění vzduchu.

 

Osvětlení necháváme v území stávající, aby nedocházelo k nežádoucímu narušení soukromí současných obyvatel. V části k parkovišti je stávající veřejné osvětlení, na části k lesu necháváme prostor bez osvětlení, pro noční průchod postačuje osvětlení, které vydává samotný dům.

 

Prostor bude doplněn o odpadkové koše a koše se sáčky pro psí exkrementy.

 

První z prostorů mezi domy s přilehlými plochami je věnován aktivitám pro děti. Najdeme zde kryté a otevřené pískoviště, tabuli na kreslení, dvě skluzavky, prvky na šplhání, prolézání a skákání. Terénní vyvýšeniny využíváme jako tribunové sezení. Stávající zeleň využíváme prostříháním a kultivací k vytvoření přírodní prolézačky - bludiště. Tento prostor je nejvíce prosluněný a nejblíže objektům využívaných dětmi, jako je základní a mateřská škola nebo centrum Lipka.

 

Prostřední průchod a přilehlá plocha je koncipována jako hlavní místo setkávání pro všechny rezidenty. Dominantní je dlouhá lavice zařezávající se do terénu, která tvoří záda celému prostoru. V centru se nachází velký kruhový gril. V průchodu je navrženo menší tribunové sezení s šachovnicí, veřejná knihovna, nástěnka pro obyvatele, zavěšené houpací sítě a mobilní sedací prvky. Prostor by se měl stát centrem ("náměstím") obyvatel ulice Jasanová.

 

Třetí průchod je věnován sportovním aktivitám převážně pro dospělé. Uvnitř průchodu je navržen „boulder balvan“ a úchyty pro boulder na stěnách domů a stropu krčku. Na přilehlých plochách jsou situovány hřiště na pétanque, stolní tenis, jednoduché workoutové hřiště a dva cvičební stroje zamýšlené pro seniory. Tento prostor je v nejklidnější a nejrovinatější části řešeného území.

 

Všechny průchody jsou doplněny o nástěnné malby na stěnách domů do výšky dna krčku (vstup umění do veřejného prostoru).

 

Mimo tato centra je cesta doplněna dalšími novými prvky. Po obou stranách relax zóny jsou navrženy dvě veřejné zahrádky. Při každé je vodní pumpa čerpající dešťovou vodu z nových v zemi zakopaných nádrží (zachytávána je ze střech panelových domů, přebytek je vypouštěn zpět do kanalizace). Dále jsou při okrajích území umístěny nové sušáky na prádlo. V severozápadním cípu řešeného území na vyvýšenině je navrženo klasické, do terénu částečně zapuštěné, ohniště s posezením kolem něj. Přilehlá plocha je srovnána a upravena pro možnost dětských her a sportů (uvažována již spíše pro teenagery – starší děti), prostorově i hlukově náročnějších. Je tu záměrně ponechána volnost a podpoření stávajících aktivit, jako je například zimní bobování, a sáňkování a podobně.

 

Součástí návrhu je v neposlední řadě zlepšení celkové prostupnosti územím. Při severním a jižním cípu je terén bezbariérově upraven. Také jsou navrženy tři rampy propojující horní a spodní terénní úroveň.

Celé území je materiálově sjednoceno. V mobiliáři převládá klasická nestárnoucí kombinace betonu a dřeva. Nový povrch zadní pěšiny je asfaltový, v průchodech mezi domy je navržena velkoformátová betonová dlažba. Plocha je narušena gumovým dopadovým materiálem, a to u boulderu, posilovacích strojů a v dětském hřišti. Asfalt je zvolen z důvodu jízdy dětí na odrážedlech, kolech, trojkolkách a koloběžkách, kdy na jiných površích jsou kolečka výrazným zdrojem hluku.

V jižní části území u trafostanice je navržen plynulý bezbariérový přechod mezi stávajícími výškami terénu.

 

Vyšlapané rohy jsou doplněny o kameny šlapáky.

 

Prostor při vjezdu do školy je kultivován novou dlažbou, kontejnery jsou vymístěny do prostoru pod schodiště vedle trafostanice a na jejich místo jsou vysazeny 3 okrasné stromy (viz Sadové úpravy).

 

V návrhu je zahrnuta i rekultivace panelového domu ve vlastnictví obce. Je přebarven do jedné zemité barvy a doplněn vyvěšenými balkony různých velikostí. Prostor by se tak mohl oživit nejen přímo na terénu, ale i nad ním. Zároveň by se elegantně narušil stávající stereotyp fasád panelových domů. Tento zásah by se mohl stát inspirací i pro okolní domy.

 

Sadové úpravy

 

Existující zeleň na sídlišti byla založena z velké části nekoncepčně a dnes zde najdeme již větší množství přestárlých výsadeb. Nachází se zde několik mohutných listnatých a jehličnatých stromů (převážně břízy, borovice, douglasky a nověji vysazené okrasné třešně). Poměrně velké je zastoupení listnatých keřů, některých značně přestárlých (šeřík, zlatý déšť, skalník), významné je plošné použití jehličnatých keřů (tis, jalovec).

 

Vzhledem k minimální možnosti dosadby nových stromů (kvůli existujícím inženýrským sítím) se v návrhu počítá s ponecháním většiny stromů. Odstraňují se jen jedinci s horším zdravotním stavem a jedinci, kteří jsou v kolizi s obnovou prostoru. Významné jsou obyvateli založené předzahrádky, které jsou v návrhu respektovány a je s nimi počítáno i do budoucna.

 

Návrh navazuje na stávající zeleň, zejména vzrostlé stromy, a respektuje ji. Na celém území návrh pracuje v převážné míře s keřovými výsadbami, popřípadě výsadbami okrasných travin a střešní zeleně.

 

Charakteru klidové části území mezi domy a garážemi odpovídá i druhová skladba rostlin, která je tvarově i druhově jednoduchá, což snižuje nároky na údržbu, ale zároveň jsou v ní použity výrazně kvetoucí druhy keřů (hortenzie, ibišek). Ke zvýšení estetické hodnoty plochy přispívá i ozelenění střech garáží nízkou extenzivní vegetací. Stávající stromy, stejně jako některé kvalitnější keře, budou ponechány. Vysazených bude několik kvetoucích stromů menšího vzrůstu (muchovník, okrasná jabloň).

 

Menší, dnes zanedbaná plocha mezi školou a školkou je pojednaná jako hájek s posezením pod korunami kvetoucích okrasných jabloní. Posezení ve stínu představuje novou přidanou hodnotu, která se dnes na náměstí nenachází. U parkovacích míst pod budovou školy jsou navrženy 3 okrasné jabloně.

 

Úprava zeleně v prostoru za obytnými budovami bude přizpůsobena jednotlivým provozům a navrženým aktivitám. Přerostlé stávající jehličnaté výsadby budou z velké části zmlazeny nebo odstraněny, čímž se celý prostor prosvětlí a stane více přehledným. Kvůli úpravám přechodu mezi obytnými budovami budou odstraněny 2 vzrostlé břízy a jedna borovice, které však budou nahrazeny větším množstvím ovocných stromů. Mimo klasické ovocné dřeviny jako je jabloň, hrušeň nebo švestka, budou použity i méně známé ovocné stromy jako jsou moruše, kdoule, mišpule, aronie a jiné. Plochy u nově navržených bezbariérových ramp budou osázeny nenáročnými druhy okrasných travin, doplněnými o cibuloviny (narcisy), které zatraktivní záhony v jarních měsících.